ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ - Komfort servis Olomouc - Úklid od 150 Kč na hodinu

+420 774 080 451
Přejít na obsah
ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Legislativa a základní informace
Směrnice o zpracování osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně osobních údajů (dále jen GDPR), která vstoupila v platnost 25.5.2018 a nahradila tím současnou českou legislativu v této oblasti.

Správcem je naše společnost Sára Papoušková, IČO 07678657. Za účelem „správcovství“ dat byla přijata dostatečná technická a personální opatření k zajištění ochrany osobních údajů. Zejména v oblastech možného neoprávněného přístupu k osobním údajům, jejich možné změně, zničení či ztrátě. Další oblasti ochrany se týkají neoprávněné manipulace s daty, jejich neoprávněnému zpracování a jakémukoliv dalšímu možnému zneužití osobních údajů.

Veškeré subjekty, kterým mohou být osobní údaje zpřístupněny, respektují právo subjektů údajů na ochranu soukromí a jsou povinny postupovat dle platných právním předpisů týkajících se ochrany osobních údajů.

Rozsah a účel zpracování osobních údajů
Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu, v jakém je příslušný subjekt správci poskytl, a to v souvislosti s uzavřením smluvního či jiného právního vztahu s naší společností a na základě zákonné povinnosti. Jedná se o: jméno, příjmení, datum narození, bydliště, místo podnikání, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, e-mail, telefon.

Údaje jsou nezbytné pro vaši identifikaci jako protistrany ve smluvním vztahu a při vystavování daňových dokladů.

Jako naše zákazníky vás také můžeme informovat (nejčastěji) elektronickou poštou nebo telefonicky o průběhu a informacích ohledně Vašeho pobytu. Může se tedy jednat o informace o nástupu k pobytu, změna pobytu, ukončení pobytu atp.

Kompletní odhlášení ze zasílaných informačních sdělení je možné zasláním žádosti na emailovou adresu komfortservis@seznam.cz

Vaše údaje evidujeme do ukončení vzájemného smluvního vztahu a poté dalších šest let ode dne ukončení spolupráce. V případě, že se jedná o údaje zpracovávané ze zákona, tak dle zákonných lhůt. Vaše osobní údaje nebudou nikdy sdíleny či prodávány třetí straně.

Právo na výmaz osobních údajů
Pokud máte pocit, že jsme o vás zaznamenali nesprávné údaje nebo že údaje nezpracováváme v souladu s platnou legislativou, můžete se na nás (jako na správce údajů) kdykoliv obrátit. Informace je možné upravit, vysvětlit způsob jejich zpracování a na žádost i provést kompletní vymazání těchto údajů, s výjimkou údajů, které zpracováváme ze zákonných důvodů.

Ochrana a bezpečí Vašich osobních údajů
S Vašimi osobními údaji bude pracováno v souladu s platnou českou a evropskou legislativou.
Osobní údaje, které zpracováváme jako správce jsou přístupné pouze zaměstnancům, kteří vykonávají administrativní činnost při provozu.
Naši zaměstnanci, kteří přicházejí do styku s Vašimi osobními údaji, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o povaze a obsahu těchto údajů.
Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje předány žádné jiné třetí straně. Jedinou výjimku by tvořila zákonná povinnost předat některému státnímu orgánu evidované údaje.
Návrat na obsah